Statut

Statut Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Strzelinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.Stowarzyszenie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873 z późn. zmianami).

2.Statutowa działalność  Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna – w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Siedziba Stowarzyszenia mieści się: ul.Ząbkowicka 11, 57 – 100 Strzelin

4.Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zatrudniać pracowników, bądź inne osoby w ramach umów cywilnoprawnych.

5.Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci, emblematu, wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń, dyplomów lub innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

6.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7.Stowarzyszenie może powołać Radę Naukowo – Programową, której zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.
 
Rozdział II
Cele i środki działania

8.Cele, zadania  Stowarzyszenia :

 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno – krajoznawczej dla osób starszych.

.włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

 • aktywizacja społeczna ludzi starszych. promocja i organizacja wolontariatu,

.upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej – ochrona i promocja zdrowia,

 • stwarzanie warunków do godnego starzenia się, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

.podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

9.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki,
 • spotkania z ludźmi nauki i kultury, działających w regionie,
 • rozwijanie działalności w klubach, sekcjach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy, zgodnie z potrzebami,
 • wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień, prowadzenie akcji informacyjno – propagandowej,
 • niesienie pomocy, w różnorodnej formie, osobom starszym w zależności od potrzeb,
 • rozwijanie w miarę potrzeb działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z przeznaczeniem dochodu z tej działalności na cele statutowe.
 • inne działania realizujące cele statutowe.

10.Dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów
statutowych.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

11.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

12.Stowarzyszenie  posiada członków:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

13.Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele polscy mający pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych. Założyciele
Stowarzyszenia stają się Członkami Stowarzyszenia w momencie jego zarejestrowania.

14.Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku
emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie           
celów  UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie
opłacał składkę członkowską.                 

15.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

17.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów UTW, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18.Członkowie honorowi są ustanawiani na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. UTW może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów, przedsiębiorstw, fundacji i nadawać im tytuł członka honorowego.

19.Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach. wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

20.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

21.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23.Członek  honorowy dysponuje wszystkimi prawami i obowiązkami, które przysługują członkom wspierającym, a ponadto w momencie nadania godności może zostać uchwałą Walnego Zgromadzenia zwolniony z wnoszenia składek członkowskich.

24.Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd (z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek za okres 3 miesięcy, na pisemny wniosek 10% członków Stowarzyszenia, z ww. powodów, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu),
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej prze osoby prawne.

25.Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty podjęcia Uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

26.Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna

27.1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

   2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić przez dowolną ilość kadencji.

28.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

29.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30.Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie. Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie przyjmując za quorum obecną ilość członków 30 minut później 

31.Walne Zebranie Członków nadzwyczajnych może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32.Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

33.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie: Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych prze członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 • rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał.

34.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35.Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i jednego członka.

36.Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

37.Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • podpisywanie dokumentów odpowiedzialności materialnej przez Prezesa z jednym z członków zarządu.

38.Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjne przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli nie rzadziej niż raz w roku.

39.Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego ,sekretarza i członka.

40.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 • prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 

 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

-W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w rozdz. IV  
pkt. 26 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich dokooptowania. Dokooptowania dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 
Rozdział V
Majątek i Fundusze

 

41.Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek i wsparcia członków,
 • darowizn, spadków, zapisów, odpisu 1% podatku dochodowego i ofiarności publicznej.
 • dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
 • dotacji.

42.Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

43.stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44.Zabrania się :

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi”,

b)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

d)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

45.Do ważności oświadczeń woli, pism, dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków UTW wymagane są  podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
  
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

46.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

47.Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w drugim terminie Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podjęcia uchwały.

48.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

49.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.