Emerycie, rencisto !

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Strzelinie

rozpoczyna swoją działalność
Wykorzystaj swoją energię i wiedzę! Uwierz w swoje możliwości! Tylko aktywne życie poprawi Twoją kondycję fizyczną i psychiczną!
Jeśli uważasz, że możesz się jeszcze czegoś nauczyć i podzielić się wiedzą z innymi, skorzystaj z naszej propozycji!
Przyjdź koniecznie!
Zapisy w każdą środę od godziny 11:oo do 15:oo w sali 24 Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 ( przez cały miesiąc )

Jedną z charakterystycznych cech społeczeństwa końca XX i początku XXI wieku jest starzenie się ludności. Zwiększająca się długość życia ludzi, tym samym wzrost liczby osób w wieku starszym, zmniejszający się przyrost naturalny, to znaczące zjawiska demograficzne naszych czasów, które będą się nasilały i wymagały rozwiązań. Badania z zakresu nauk społecznych wykazały, że wsparcie materialne jak i pomoc materialna nie wystarczą dla zapewnienia osobom w starszym wieku odpowiedniej jakości życia. Gwałtowne przemiany naukowe i techniczne powodują, iż starzejący się człowiek jest wobec nich często bezradny i zagubiony. Dlatego istotną rzeczą jest, by ludzie w tym wieku mieli, jeżeli tylko chcą, ciągły dostęp do wiedzy, by mogli aktualizować swoją wiedzę i wykazywać się aktywnością w zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego też postanowiłam wyjść naprzeciw tym potrzebom i utworzyć

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie
W wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego powołano w 1973 roku we Francji przy Uniwersytecie w Tuluzie placówkę dydaktyczną dla tych osób nazwaną Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W niedługim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne placówki. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce powstał w roku 1975 w Warszawie. Obecnie na terenie naszego kraju funkcjonuje 25 takich placówek, tworzą one odrębne sekcje przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym. Zarówno liczba UTW w kraju, jak i z roku na rok wzrastająca liczba słuchaczy, świadczy o celowości istnienia tych placówek. W Polsce istnieją dwa typy uniwersytetów trzeciego wieku. Pierwszy, reprezentowany jest przez placówki stanowiące integralną część wyższej uczelni, kierowany najczęściej przez pełnomocnika rektora danej uczelni.
Drugi typ stanowią uniwersytety luźno związane z wyższą uczelnią, powołane przez stowarzyszenia podobne do naszego. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu pozwala na zaspokojenie  zainteresowań poznawczych, na zrozumienie i lepsze funkcjonowanie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, poznanie nowych osób zbliżonych wiekiem, o podobnych zainteresowaniach i problemach, nawiązanie znajomości czy nawet przyjaźni, co na pewno przeciwdziała samotności osób starszych. Udział w zajęciach  Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza, konieczność wyboru określonej formy zajęć, planowanie własnego czasu powoduje, że człowiek czuje się bardziej potrzebny, odczuwa sens swojego istnienia. Uczestnictwo w UTW pełni również funkcję rewalidacyjną. Zainteresowanie nowo poznanymi zjawiskami, zdobytymi wiadomościami pozwala jednostce na mobilizację zarówno psychiczną jak i fizyczną i wzrost jej aktywności życiowej.
Zajęcia mają charakter wykładów i ćwiczeń. Tematyka wykładów jest zróżnicowana, zaś ćwiczenia obejmują języki obce, psychologię, literaturę, historię,  malarstwo, zdrowe żywienie, a także  ćwiczenia ruchowe. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również egzaminów, a świadectwa końcowe mają charakter symboliczny.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie będzie współpracował     z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką, Akademią Ekonomiczną, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Muzyczną we Wrocławiu oraz z organizacjami pozarządowymi w Strzelinie i województwie.
Pracą dydaktyczną UTW będzie kierowała Rada Programowa.Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia, nieczynna zawodowo ( emeryt, rencista), bez względu na poziom swojego wykształcenia. Słuchaczem można być przez wiele lat.W roku akademickim 2005/2006 proponujemy wykłady do wyboru wg zainteresowań słuchaczy oraz zajęcia w formie warsztatów, jednocześnie przewidujemy wykłady otwarte.

Małgorzata Mendak

Dodaj komentarz